| |
องค ๓ ของมรรค ที่ตองใชเสมอเปนประจํา

มีองค์มรรคอยู่ ๓ ข้อ ที่ต้องใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ดําเนิน หรือเดินหน้าก้าวไปด้วยดีในการปฏิบัติ*26 โดยมีบทบาทสําคัญ ต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมพร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออื่นๆ ทุกข้อ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นหรือเข้าใจถูกต้อง)

๒. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามถูกต้อง) และ

๓. สัมมาสติ (สติถูกต้อง)

เหตุที่ต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออื่นอยู่เสมอนั้น เห็นได้ง่าย ด้วยการเปรียบเทียบกับการเดินทาง

สัมมาทิฏฐิ เป็นเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ ให้เห็นทางและมั่นใจในทางอันถูกต้อง ที่จะนําไปสู่ จุดหมาย

สัมมาวายามะ เป็นเหมือนการออกแรงก้าวไป หรือแรงขับเคลื่อนผลักดันให้วิ่งแล่นไป

ส่วนสัมมาสติ เป็นเหมือนเครื่องบังคับ (เช่น พวงมาลัย หางเสือ) ควบคุม ระวัง ให้การเดินทางอยู่ใน เส้นทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพ้นภัย

องค์ ๓ นี้ อาจมาในชื่อที่ต่างออกไป เช่น ในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ปัญญาคือ สัมมาทิฏฐิ มาในคําว่า “สมฺปชาโน” สัมมาวายามะ มาในคําว่า “อาตาปี” สัมมาสติ มาในคําว่า “สติมา”

การปฏิบัติในขั้นศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปัญญาก็ตาม จะต้องอาศัยองค์มรรค ๓ ข้อนี้ ทุกขั้นตอน1117


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |