| |
อาหารของอวิชชา – อาหารของวิชชาและวิมุตติ  |   |  

๑. อาหารของอวิชชา

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวดังนี้ว่า: อวิชชา ก็อีกนั่นแล มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย จึงปรากฏ เรากล่าวว่า

๑. อวิชชา มีอาหาร อาหารของอวิชชา คือ นิวรณ์ ๕

๒. นิวรณ์ ๕ มีอาหาร .............................. คือ ทุจริต ๓

๓. ทุจริต ๓ มีอาหาร ............................... คือ การไม่สำรวมอินทรีย์

๔. การไม่สำรวมอินทรีย์ มีอาหาร ............. คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ

๕. ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร ....... คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ

๖. ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร ...... คือ ความขาดศรัทธา

๗. ความขาดศรัทธา มีอาหาร ................... คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม

๘. การไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร .......... คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ

การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์          ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์

การไม่ได้ฟังสัทธรรมอย่างบริบูรณ์             ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์

                               ฯลฯ

นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์                             ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์

อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบูรณ์ อย่างนี้” 1061

๒. อาหารของวิชชาและวิมุตติ

“๑. วิชชาและวิมุตติ มีอาหาร อาหารของวิชชาและวิมุตติ คือ โพชฌงค์ ๗

๒. โพชฌงค์ ๗ มีอาหาร ........................................... คือ สติปัฏฐาน ๔

๓. สติปัฏฐาน ๔ มีอาหาร ........................................... คือ สุจริต ๓

๔. สุจริต ๓ มีอาหาร ................................................... คือ อินทรียสังวร 1062


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |