| |
คุณสมบัติเด่นของบุคคลโสดาบัน ที่เป็นคติสำคัญแก่คนยุคปัจจุบัน  |   |  

เทาที่กลาวมานี้ไดแสดงใหเห็นวา ความเปนโสดาบันเปนขั้นตอนสําคัญของจุดหมายแหงการปฏิบัติธรรม ที่พระพุทธเจาไดทรงสอนย้ําไวเปนอยางมาก และเมื่อพิจารณาถึงสภาพปจจุบันก็เปนหลักการซึ่งเหมาะสมที่จะยกขึ้นมาตั้งเปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตและชักชวนกันใหหันมาใสใจ

นอกจากความเปนโสดาบันแลว เรื่องสืบเนื่องที่ไดย้ําใหหันไปสนใจกันใหมากดวย ก็คือ ธรรม ๕ อยางอันไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ธรรมทั้ง ๕ นี้ก็เชนเดียวกับความเปนโสดาบัน คือ ตามหลักการเดิม ก็เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสย้ํามากอยูแลว และในแงของสภาพปจจุบัน ก็มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชปฏิบัติดวยเชนเดียวกัน

ขอดีอยางหนึ่งของธรรม ๕ นั้น ก็คือ เปนคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นไปไดตามลําดับ ทั้งกอนเปนโสดาบันและเมื่อเปนโสดาบันแลว

สังคมปจจุบัน ตองการศรัทธาที่ประกอบดวยเหตุผล ไมงมงาย ตองการความมั่นใจในความเปนมนุษยชนิดที่สัมพันธกับจุดมุงหมายที่ดีงาม

สังคมปจจุบัน ตองการศีลธรรม คือธรรมขั้นศีล ที่ประพฤติปฏิบัติกันดวยความเขาใจความมุงหมายและซื่อตรงตอหลักการอยางแทจริง ซึ่งจะเปนเครื่องควบคุมที่ธํารงรักษาสังคมเอาไวได

สังคมปจจุบัน เจริญดวยสุตะ เผยแพรและปลอยปูดขอมูลขาวสารกันมากมายลนเหลือ แตดูเหมือนวาสุตะเหลานั้นจะทําใหมนุษยสับสน และกลายเปนตัวการกอปญหาตางๆ มากมายยิ่งขึ้น สังคมจึงตองการสุตะในอริยธรรม ที่จะมาเผยสาระ และชี้จุดคลายปม ใหชัด ตรง และพอดีที่จะนําชีวิตและสังคมใหดําเนินไปในทางที่ถูกตอง


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |