| |
- ยอนย้ำอีกที กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝกคน ของสิกขา |  

คําถามเกามีวา เหตุใดการจัดลําดับองคธรรมในมรรค กับในไตรสิกขา จึงตางกัน? เมื่อเปนมรรค เริ่ม ดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตเหตุใดเมื่อมาจัดเปนไตรสิกขา จึงเอาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาสมาธิ ทําใหไตรสิกขากลายเปนเริ่มตนดวยสัมมาวาจาที่เปน หมวดศีลแทน

กอนตอบคําถาม ก็ยอนกลับไปทบทวนความเดิม เกี่ยวกับความตอเนื่องระหวางนิโรธกับมรรควา มรรค เกิดมีขึ้น โดยฐานเปนวิธีการที่คนนําเอากฎเกณฑของธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตของตน คือเปนวิธีปฏิบัติของคนที่จะใหเกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ หรือการใชวิธีการของคนเพื่อใหเกิดผลตาม กระบวนการของธรรมชาติ

มรรคเปนจุดเริ่มตนของการประยุกตความรูในกฎธรรมชาติ มาสรางเปนวิธีปฏิบัติของคน เรียกไดวา เปนขั้นตอเชื่อมกลางระหวางกระบวนการของธรรมชาติ กับวิธีการตางๆ ทั้งหลายเทาที่คนจะยักเยื้องขยาย ออกไปใชในตางกิจตางกรณี นับวามรรคเปนหลักกลางที่เปนเนื้อตัวแทในขั้นวิธีการของมนุษย

ตอจากมรรคก็คือไตรสิกขานี่เอง ที่เปนขั้นนําเอาเนื้อหาของมรรคไปจัดตั้งวางระบบทํางาน โดยจับเอา องคประกอบทั้ง ๘ ไปยักเยื้องจัดรูปเปนกระบวนวิธีปฏิบัติ มีขั้นตอนตางๆ มีรายละเอียดขอเนนย้ำเดนชัด แปลกๆ กันไปสุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของแตละระดับแตละกรณี ความแตกตางขอนี้ นําไปสูความแตกตาง แหงการจัดลําดับขอธรรมระหวางมรรคกับไตรสิกขา


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |