| |
สิกขาจัดการฝกทุกกองกําลังใหพรอมเสนอสนองงาน

อย่างที่ว่าแล้ว องค์ทั้ง ๘ ของมรรคนั้นพัฒนาไปด้วยกันแบบประสานสัมพันธ์สืบทอดกันไปในระบบ องค์รวม แต่ในการศึกษาของสิกขานี้ ซึ่งเป็นการพัฒนามรรคนั้นเอง ผู้ศึกษาจะทําการฝึกศึกษาแบบแยก ส่วน ว่าเป็นแต่ละรายการๆ ไป ด้วยความฉลาดที่จะจัดการให้เหมาะให้ตรงจุดไปตามแผนของสิกขา โดยที่ ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีปัญญาตระหนักรู้อยู่ถึงระบบการพัฒนาแบบองค์รวมของมรรค และเข้าใจที่จะให้ ระบบทั้งสองนั้นเชื่อมประสานรับทอดต่อกันไป

ได้บอกแล้วว่า ในการพัฒนาของมรรคนั้น จุดรวมที่มุ่งเน้นเป็นเป้าหมายอยู่ที่ปัญญา ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ ชี้ช่องนําทางให้แก่ประดาองค์มรรคทั้งกระบวน จึงต้องพัฒนาปัญญาเท่าที่รู้เข้าใจมองเห็นยึดถือเชื่อตาม เป็นทิฏฐิอยู่ในเวลานั้นๆ ให้รู้เข้าใจมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปๆ จนเป็นญาณที่รู้เข้าใจมองเห็นทั่ว ตลอดตรงตามที่เป็นจริง


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |