| |
ระบบองครวมของชีวิตดีงามที่กําลังพัฒนา

ดังที่กล่าวแล้วว่า มรรค หรือทางชีวิตนี้ มีองค์ ๘ คือมีส่วนประกอบ ๘ ข้อ แต่ละข้อนั้นเป็นส่วนร่วม หรือเป็นองค์ร่วม ที่เข้ามาประสานสัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบทั้ง ๘ ข้อ รวมกัน จึงเป็นมรรค เป็น ทางชีวิต โดยนัยนี้ มรรคนั้นจึงเป็นองค์รวม ที่มี ๘ องค์ร่วม

ตามที่ว่านี้ขอย้ําว่า มรรคนั้นเป็นระบบองค์รวม ประกอบด้วย ๘ องค์ร่วม ในความเป็นระบบองค์รวม นี้ก็คือต้องเข้าใจว่า องค์ร่วมทั้ง ๘ นั้น ทํางานประสานสัมพันธ์ประกอบกัน และต้องครบทั้ง ๘ ข้อ รวมกัน ครบ จึงเป็นมรรค และจึงเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |