| |
แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป  |   |  

อรรถกถาที่เคยอ้าง 1766 ได้เปรียบเทียบอริยสัจ ๔ ไว้เป็นข้ออุปมานัยต่างๆ มีบางข้อน่าสนใจ เช่น

ก. ทุกข์ เหมือนโรค    สมุทัย เหมือนสมุฏฐานของโรค

   นิโรธ เหมือนความหายโรค    มรรค เหมือนยารักษาโรค

ข. ทุกข์ เหมือนทุพภิกขภัย    สมุทัย เหมือนฝนแล้ง

   นิโรธ เหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์    มรรค เหมือนฝนดี

ค. ทุกข์ เหมือนภัย    สมุทัย เหมือนเหตุแห่งภัย

   นิโรธ เหมือนความพ้นภัย    มรรค เหมือนอุบายให้พ้นภัย

ง. ทุกข์ เหมือนของหนัก    สมุทัย เหมือนการแบกของหนักไว้

   นิโรธ เหมือนการวางของหนักลงได้    มรรค เหมือนอุบายวิธีที่จะเอาของหนักลงวาง


เกี่ยวกับพุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer)
"เนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" นี้ เป็นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังการพิมพ์ครั้งที่ ๕๓ เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยยังมิได้ผ่านการตรวจสอบของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประกอบกับหนังสือพุทธธรรมนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ แม้ระบบ "พุทธธรรม ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |